Pyöräteline on onnistuneen pyöräpysäköinnin tärkeä osa, mutta paraskaan teline ei yksin varmista onnistumista. Alla kerrotut asiat kannattaa huomioida pysäköinnin järjestämisessä. Pienimuotoisen pyöräpysäköinnin voi suunnitella kuka tahansa, mutta laajempaa toteutusta varten kannattaa hankkeeseen ottaa pyöräpysäköintiin perehtynyt asiantuntija.

Pyöräilijöiden tarpeet

Pyöräpysäköinti järjestetään pyöräilijöitä varten – polkupyörien pysäköimiseksi. Jos toteutettu pyöräpysäköinti jää käyttämättä, ovat siihen varattu aika, tila ja raha menneet hukkaan.
Jos mahdollista, pyöräpysäköinnin järjestäminen aloitetaan kuulemalla käyttäjiä. Pysäköinnin suunnittelijalla on hyvä olla tuoretta, omakohtaista kokemusta arkipyöräilystä, tällöin hänen on helppo heijastella esiin tulevia tarpeita omia kokemuksiaan vasten.

Käytettävyys

Arkinen käytettävyys on pyöräpysäköinnin avaintekijä, koska huonosti järjestetty pyöräpysäköinti on este pyöräilylle. Telineen toiminta erilaisten polkupyörien kanssa on merkittävässä osassa. Hyvää käytettävyyttä on, kun pyöräilijän ei tarvitse tuskailla tukeeko teline hänen pyöräänsä tai tekevätkö pyörän varusteet pysäköinnin vaikeaksi.
Käyttäjät, käyttötarve, teline, sijainti, turvallisuus, kommunikointi ja moni muu asia vaikuttavat koettuun käytettävyyteen, siksi käytettävyyden suunnitteluun ja toteutukseen ei voi antaa tarkkoja, yleispäteviä ohjeita.

Pysäköinnin kesto

Pysäköinnin kestoa on useissa lähteissä käytetty mallina pysäköinnin suunnitteluun, siinä on yleensä kolme kategoriaa (aikarajat ovat suuntaa-antavia):

  • Lyhytkestoinen alle 2 tuntia kestävä, esimerkiksi kaupassa käynti
  • Keskipitkä noin työpäivän mittainen, esimerkiksi työ- tai koulumatkaan liittyvä pysäköinti
  • Pitkäkestoinen pysäköinti, esimerkiksi yön yli pysäköinti tai liityntäpysäköinti juna-asemilla

Tämä malli rakentuu pääasiassa kolmen pyöräilijälle tärkeän näkökulman ympärille: sijainti, turva varkautta vastaan ja suoja säältä. Mitä lyhyempi pysäköintiaika, sitä lähemmäs lopullista määränpäätä pyörä pysäköidään ja sitä pienempi vaiva pysäköintiin halutaan käyttää. Toisaalta ajan kuluessa kasvaa riski varkausyrityksille ja sääolosuhteiden muutoksille.

Lyhytkestoinen pysäköinti tulee olla välittömästi kulkureitillä, esimerkiksi rakennuksen sisäänkäynnin vieressä. Keskipitkä pysäköinti voidaan järjestää muutamien kymmenien metrien päähän kulkureitiltä, varkaussuoja järjestetään helpolla runkolukituksella telineeseen ja mahdollisesti rakennetaan katos. Pitkäaikaispysäköinti voi jo muistuttaa pysäköintilaitosta tai hoidettua varastoa, jossa pyörä on hyvässä sääsuojassa ja kamera- tai muun valvonnan alaisena.

Sijainti

Pyöräpysäköinti tulee järjestää mahdollisimman lähelle luonnollista kulkureittiä, esimerkiksi pääoven viereen. Jos pysäköinti on järjestetty kauemmas tai näköpiirin ulkopuolelle, pitää huolehtia viitoituksesta ja kommunikoinnista, joilla pyöräilijät ohjataan oikeaan paikkaan.
Yleisesti ottaen pyöräpysäköinnin saavutettavuus pitää olla hyvä. Ajamalla on päästävä aivan pyöräpaikan viereen ja mahdollisten ovien tai porttien avaaminen on pyöräilijälle helppoa.

Varkausturva

Polkupyörät ovat alttiita varkaudelle. Pyöräilijät kokevat uhan on hyvin aluekohtaista, tilanne voi myös muuttua ajan kuluessa.
Varkausturva toteutetaan lukitsemalla pyörä. Suurin merkitys lukitsemisen tehokkuuteen on lukitustavalla ja seuraavaksi lukon murtovarmuudella. Todellista varkausturvaa on polkupyörän rungon helppo lukitseminen telineen tukevaan lukituspisteeseen.
Varkausturvaa tehostetaan esimerkiksi kameravalvonnalla tai sijoittamalla pyöräpysäköinti paikkaan, jossa liikkuu paljon ihmisiä.

Ylläpito

Pyöräpysäköinnin ylläpidossa pitää huomioida pysäköintialueen ja telineiden ylläpito sekä hylättyjen pyörien poistaminen.
Hylätyt pyörät pienentävät pysäköintikapasiteettia, vaikeuttavat ylläpitoa ja usein näyttävät huonolta. Ne voivat myös olla vaaraksi alueella liikkujille. Oletusarvoisesti polkupyörä on jonkun omaisuutta, jota ei voi ottaa käyttöön tai siirtää ilman omistajan lupaa. Pyöräilyjärjestöt ovat määritelleet toimintatavat – ”Hylätyt pyörät taloyhtiöissä”, jotka auttavat varmistamaan pyörän olevan hylätty ja poistettavissa.
Alueen ylläpitoon kuuluu pääasiassa lehtien ja roskien siivoaminen sekä lumenluonti ja liukkauden torjunta talvella. Pyörätelineet ja niihin kiinnitetyt pyörät saattavat estää koneellisen ylläpidon ja koneiden kanssa tulee käyttää erityistä tarkkuutta telineiden välittömässä läheisyydessä.
Hyvä pyöräteline on valmistettu sellaiseksi, että se ei vuosiin tarvitse ylläpitoa. Sen tulee olla valmistettu säätä ja ilkivaltaa kestävistä materiaaleista riittävillä ainevahvuuksilla. Huonosti valmistetut liikkuvat tai joustavat osat voivat olla herkkiä hajoamaan tai muuttua toimimattomiksi.

Ulkoasu

Arkkitehdit vaalivat julkisivua, koska se viestii paikasta ja vaikuttaa miten ihmiset paikan kokevat. Pyöräteline on usein näkyvällä paikalla ja siten osa julkisivua.
Toimiva ja kauniisti valmistettu teline kertoo pyöräilyn arvostuksesta ja siksi kannustaa pyöräilyyn. Näyttävät telineratkaisut esittävät pyöräilyn positiiviset mahdollisuudet kaikille kulkijoille. Lisää ulkoasun suunnittelusta löydät Suunnittelu palvelu -sivultamme.

Tilantarve

Aktiiviseen käyttöön tarkoitettua pyöräpysäköintiä ei saa toteuttaa ahtaasti. Arkikäytössä pyörän suurimmat mitat asettavat vaatimukset pysäköinnin tilantarpeelle. Lisäksi käyttäjälle täytyy jäädä tilaa pyörän siirtelyyn ja lukitukseen. Polkupyörämalleja on paljon ja koreja, laukkuja sekä muita varusteita käytetään yhä enemmän. Lisäksi voi olla tarpeen huomioida tavanomaista pidemmät ja leveämmät tavarapyörät, peräkärryt ja esimerkiksi lastenkuljetus.
Polkupyörän korkeimmat kohdat vaativat noin 1,2 – 1,4 m tilaa. Lisäksi tulee huomioida pyöräilijän vaatima korkeus. Polkupyörän levein kohta on ohjaustangon kohdalla ja tavallisesti asettuu 45 – 65 cm väliin. Polkupyörän pituudet ovat tavallisesti 1,7 – 1,8 m. Suosittelemme varaamaan yhtä pyöräpaikkaa kohdan 1,90 x 0,65 m2 kokoisen pinta-alan.
Lisäksi tarvitaan ns. ajotila, mikä mahdollistaa pyörän siirtämisen telineeseen ja pois. Käytännössä tämä vaatii 2,0 m pitkän tilan. Koska ajotila ei ole jatkuvassa käytössä pyöräpysäköintiin, voi ajotilalla olla rinnakkaista käyttöä.

Pyöräpaikkojen lukumäärä

Rakennusohjeiden suosituksia tai määräyksiä pyöräpaikkojen määristä tulee ymmärtää vähimmäismäärinä. Toinen suuntaa-antava ohje voi olla kunnan tavoite pyöräilylle kulkutapana.
Jos kyseessä on jo käytössä oleva paikka, voidaan määrä arvioida laskemalla alueelle pysäköidyt polkupyörät muutamana päivänä. Suunnittelussa tulee varautua parantuneen pyöräpysäköinnin aiheuttamaan käyttöasteen kasvuun (+20%).
Pyöräpaikkojen määrä voidaan suunnitella myös kulupohjaisesti – paljonko halutaan säästää autoliikenteen investoinneissa.

Sijoittelu

Kun pyörätelineitä tarvitaan useita on niiden sijoittelulla erittäin suuri merkitys lopputulokseen. Sijoittelun suunnittelussa yhdistyy lähes kaikki edellä luetellut asiat sekä asennusratkaisut. Lisäksi sijoitteluun vaikuttavat merkittävästi itse paikka ja sen ympäristö. Vaikka tarjoamme kattavasti tietoa ratkaisuistamme ja esimerkkejä niiden käytöstä, suosittelemme laajempien pysäköintijärjestelyjen sijoittelun suunnittelua esimerkiksi suunnittelupalvelumme tai muun asiantuntijan tehtäväksi.

Kommunikointi

Pysäköinnin järjestämistä ei tule jättää pelkästään telineiden ja alueiden rakentamiseen. Kunnollinen tiedotus lisää käyttöastetta ja -tyytyväisyyttä. Hyvään kommunikointiin kuuluu mahdollisesti opasteet ja viitoitus. Pyöräilyyn kannustaa myös pyöräpysäköinnistä kertominen kotisivuilla ja ilmoitustauluilla sekä palautemahdollisuus parannusehdotuksia varten.